Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 -  Aanbiedingen
Artikel 11 - Conformiteit en garantie
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 - Bepalingen voor de verhuur van producten/diensten

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
2. Dag: kalenderdag;
3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
4. Retour zending: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; (in de tekst: Groen Gezin)

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Groen Gezin
Torenstraat 3, 9363 GX Marum;
Telefoonnummer: 0611152350
E-mailadres: groengezin@gmail.com
KvK-nummer: 04084724
Btw-identificatienummer: 194243527b01
IBAN nummer: NL70 RBRB 0900 8563 00

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Groen Gezin en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en/of bestellingen tussen Groen Gezin en consument.
2.    Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Groen Gezin kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
3.   Bij ieder product staat een nauwkeurige omschrijving, zodat de consument goed geïnformeerd wordt. Bij vragen kan de consument vóór aankoop altijd contact opnemen met Groen Gezin, voor nadere uitleg.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. Een overeenkomst is definitief na mondelinge of schriftelijke toezegging van Groen Gezin en de consument.
2.  Groen Gezin gaat na betaling over tot levering, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid gedurende 10 dagen de producten retour te zenden. Met uitzondering van hygiëne producten, zoals wasbare luiers, wasbare zwemluiers, oefenbroekjes, wasbare zoogcompressen,  menstruatiecups en wasbaar maandverband.
3.    Retour zending dient altijd vooraf bekend gemaakt te worden bij Groen Gezin.  Via email ontvangt u dan een retourformulier. Zonder dit retourformulier wordt uw retourzending niet in behandeling genomen.

Artikel 7 - Kosten in geval van retour zending (herroepingsrecht)
1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Groen Gezin dit bedrag zo spoedig mogelijk terug betalen. Doch uiterlijk binnen 14 dagen en na het ontvangen van de retour gezonden producten.

Artikel 8 - Uitsluiting heroeppingsrecht
1.    Wasbare luiers, wasbare zwemluiers, oefenbroekjes, wasbare zoogcompressen,  menstruatiecups en wasbaar maandverband vallen niet onder de mogelijkheid voor retourzending. Dit vanwege hygiënische overwegingen. Voor het uitproberen of passen heeft Groen Gezin speciale luiers die u tegen verzendkosten en borg kunt proberen.

Artikel 9 - De prijs
1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
4.    Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Groen Gezin niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 -   Aanbiedingen
1.   Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de consument, behoudt Groen Gezin zich het recht de aanbieding te annuleren, als de consument niet binnen 7 werkdagen heeft betaald.
2.   Aanbiedingen van Groen Gezin gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
3.   Groen Gezin kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie
1.    Groen Gezin staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
2.    Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 week na levering aan Groen Gezin schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
3.    De garantie geldt niet indien:
o    De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o    De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

Artikel 12 - Levering en uitvoering
1.    Groen Gezin zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.    Groen Gezin zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.

Artikel 14 - Betaling
1.    Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na ontvangst van de factuur.
2.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Groen Gezin te melden.

Artikel 15 - Klachtenregeling
1.    Bij Groen Gezin kunt u uw klachten schriftelijk (post/email) aangeven. De klachten worden binnen een week beantwoordt.

Artikel 16 - Geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen Groen Gezin en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 17 – Bepalingen voor de verhuur van producten/diensten
1.    De consument is verplicht vooraf het totale bedrag (huur, borg en verzendkosten) aan Groen Gezin te voldoen.
2.    De verzendkosten voor de retourzending zijn altijd voor de consument.
3.    Indien Groen Gezin het verhuurde product niet in de zelfde staat terugontvangt als zij dat verzonden heeft, is inhouding van borg mogelijk.